CIBULKOVY SEZNAMY PDF

Posted in Food This website uses cookies to improve your experience. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent.

Author:Mikagor Bashakar
Country:Montenegro
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):16 September 2011
Pages:419
PDF File Size:16.62 Mb
ePub File Size:2.65 Mb
ISBN:336-8-64686-557-8
Downloads:60514
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VollLibri, 2. Praha Pro nм konfidenti StB existujн patrnм jen teoreticky. Zбkon sice od 1. Vykonal jej necelй tшi roky po "listopadu" Petr Cibulka ve svэch Necenzurovanэch novinбch Rudй krбvo. V jejich иele stбl Vбclav Havel. Cнlem tohoto иlбnku je vysvмtlit, jak Cibulkovy seznamy vznikly, a co z nich lze a nelze vyинst. Svщj pщvod majн v parlamentnн Komisi pro objasnмnн udбlostн Na zбkladм tohoto povмшenн vznikla poинtaиovб bбze dat obsahujнcн nмkterй ъdaje z registrщ kontrarozvмdnэch ъtvarщ StB neobsahuje data o spolupracovnнcнch rozvмdky, vojenskй kontrarozvмdky, sprбvy na ochranu ъstavnнch иinitelщ, sprбvy sledovбnн a technickй sprбvy StB.

Pomмrnм kvapnй vypisovбnн dat z registrщ, vedenэch od poloviny padesбtэch let, se nemohlo obejнt bez chyb napшнklad nмkterй osoby byly vynechбny, u jinэch byla jmйna a data opsбna nepшesnм , ale to nenн podstatnй. Koneиnэ produkt, zkopнrovanэ na mnoho disket, byl mimo jinй poskytnut ke zveшejnмnн Petru Cibulkovi.

Libri, Praha , str. Petru Cibulkovi jej poskytli lidй, kteшн nebyli ochotni pшijmout polistopadovй sametovй pokrytectvн. Ke sprбvnйmu porozumмnн Cibulkovэm seznamщm je tшeba dodat zбkladnн informace.

Ty obsahujн informaci o zнskбnн knihy pro knihovnu a podбvajн o nн zбkladnн informace. Registry poskytujн zбkladnн ъdaje o svazcнch, tedy o souboru dokumentщ StB o urиitйm иlovмku, instituci, organizaci apod. Шбdek je urиen pro jeden svazek. Шбdky registrщ jsou v prvnнm sloupci инslovбny vzestupnou шadou od jedniиky a prбvм tмmto инslщm se шнkб registraиnн инsla svazkщ.

Rok nenн uveden nбhodnм. Citovanб publikace str. Takй tomuto stavu pшedchбzelo poslednн zkvalitтovбnн agenturnн sнtм kontrarozvмdky a to na zбkladм rozhodnutн, kterй uиinili nбиelnнci StB na celostбtnн poradм Podle citovanйho statistickйho pшehledu byla v prvnнm pololetн ukonиena spoluprбce se rezidenty a agenty, a to z dщvodu emigrace 9 , trestnй иinnosti 8 , vyzrazenн spoluprбce 3 , alibismu 45 , neschopnosti иi nevhodnosti Z registraиnнho инsla svazku lze zhruba odhadnout, kdy byl zahбjen, ale nikoli kdy a proи byl ukonиen.

Rozsah niиenн lze odhadnout ze statistickйho pшehledu stavu k To samozшejmм z Cibulkovэch seznamщ nelze zjistit. Nejlйpe to osvмtlн pшнklad. V Necenzurovanэch novinбch и. Ve skuteиnosti nejde o dvм rщznб registraиnн инsla. Cibulkovy seznamy vyvolaly a vyvolбvajн u шady lidн odpor a hnмv, ale mnozн majн opaиnэ nбzor. V иasopisu Reflex и. Jejн dokumenty pшece tuto zloиinnost dokumentujн, stejnм jako dokumenty gestapa, SD, SS apod.

Prэ jsou to dokumenty tajnй. To je nбmitka lidн, kteшн buп vмdomм dezinformujн, nebo nemajн o vмci ani ponмtн. Tak napшнklad scenбristka Katarнna Vaculнkovб-Slobodovб v иasopisu Tэden и. A nejde jen o svazky sledovanэch osob. Ve svйm sbornнku Securitas imperii и. Takй je lze nalйzt v Necenzurovanэch novinбch. Jsou tam Gustav и. V nн Stбtnн bezpeиnost nehrбla docela urиitм hlavnн roli.

Nejde samozшejmм o stбtnн tajemstvн, ale o obecnou i individuбlnн morбlku. Proto se s Cibulkovэmi seznamy bude i nadбle zachбzet pokrytecky.

Jednotlivci z nich budou halasnм uvбdмni, ale o celkovйm problйmu se bude mlиet. Takto zachбzet s nepohodlnэmi dмjinnэmi skuteиnostmi je u nбs zvykem.

GOUNOD O DIVINE REDEEMER PDF

Najděte špiony StB. NOVÉ SEZNAMY

.

JABOTINSKY IRON WALL PDF

Požadovala Vlasta Chramostová trest smrti pro Jiřinu Štěpničkovou?

.

EL HUESPED STEPHENIE MEYER PDF

Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB.

.

Related Articles